+
در مسیر زندگی هوای همدیگه رو داشته باشیم
وبلاگ

در مسیر زندگی هوای همدیگه رو داشته باشیم

تو یکی از خیابان های کم رفت و آمد و یه ساعت خلوت منتظر تاکسی بودم. مدتی ایستادم ولی خبری از تاکسی نبود. لحظاتی بعد اتومبیلی برایم ترمز کرد که راننده اش حدودا هم سن و سال خودم بود، در اوایل میانسالی. مودبانه گفت: بفرمایید بالا، سوار شدیم و حرکت کرد ...