» » عکس نوشته انگیزشی
+
برخیز و تلاش کن
انگیزه و موفقیت » عکس نوشته ها

برخیز و تلاش کن

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم ( سعدی ) آنچه اساتید موفقیت امروز می گویند قرن ها قبل بزرگان ما گفته اند: حتی اگر بیهوده بنظر می رسد هم برخیز و تلاشت را بکن ، اگر به مراد و هدفت هم نرسی بهتر از توقف و انتظار است ...